زئولیت طبیعی سنگ زنی و مرطوب

کانی زئولیت (Zeolite) وکاربردهای آن - زمین کاو

بطوركلي سه عواملي نظيرساختمان، بافت، تركيب شيميايي و نيز ارزش اقتصادي زئولیت هاي طبيعي و فرمهاي اصلاح شد ه، آنها را منابع بالقوهاي در زمينه هاي گوناگون .. به تازگي، مشخص شده است كه مخلوط كلينوپتيلوليت اشباع ازNH4 ؛ با سنگ فسفاته( آپاتيت) به طور همزمان و به صورت تدريجي Nو Pراآزاد مي سازد و به خاك اضافه مي كند.


بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت در حذف فلز کادمیوم .

مقدمه: امروزه، خطرات بالقوه وجود فلزات سنگین سمی در محیط زیست برای سلامتی بشر به خوبی شناخته شده است. کادمیوم یکی از مهم ترین فلزات سنگین است که وجود آن در محیط های آبی نگرانی های بسیاری را به دلیل سمیت بالا در غلظت های پایین و قابلیت تجمع در بافت های زنده ایجاد کرده است. روش های مختلفی برای حذف فلزات سنگین.


زئولیت چیست؟ - صفحه نخست

زئولیت یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده است. . نام زئولیت از ترکیب دو واژه یونانی "جوش" "سنگ" تشکیل شده است. (این نامگذاری به دلیل . زئولیت ها به روش طبيعي در درياچه هاي قليايي، آلتراسيون توفها، سيستم باز آبهاي زيرزميني، خاکهاي محيط قليايي و رسوبات عميق دريا تشکيل مي شوند. با توجه به.


زئولیت ها - سایت بهداشت محیط ایران

واژه زئولیت به معنی سنگ جوشان از ریشه یونایی "زین " به معنای جوشیدن و "لیتوس" به معنای سنگ است . این نام مبتنی بر این . بلکه رسوبات متنوعی در چند دهه گذشته شناسایی شده اند ، زئولیت های طبیعی فراوان بوده و بعضی از رسوبات حاوی زئولیت دارای یک فاز زئولیتی خاص با خلوص 90% می باشد . از نظر صنعتی زئولیت های.


بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از پوست کربنه شده درخت .

7 نوامبر 2012 . ﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، اﮐﺴ. . ﯿﺪاﺳﯿﻮن. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ و. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ازن. زﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از آب. ﻫﺎی آﻟﻮده. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . )4,8,9(. ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذب. ﻫﺎی. ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای اﮐﺜﺮ آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ، ﮐﺮﺑ . زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ. )17(. و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺑﺮﻧﺞ. )18(. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . اﻣﺮوزه ا. ﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﺎذب. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده.


زئوليت - شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

ب) محصولات بدست آمده از سنگ های زئوليت ، نمک، گچ و .. که شامل شماره تعرفه 2839 نيز می شود. بايد دارای برچسب بوده و مواد افزوده شده به آنها مشخص باشد. 4-1 بررسي وارائه استاندارد {3}. استانداردها. يك تفاوت مهم بين زئوليت طبيعي و مصنوعي اين است كه زئوليت طبيعي مي تواند ناخالصي و ناهماهنگي هايي داشته باشد ولي نوع مصنوعي.


Zakizadeh- Principal and General Horticulture- Planting Media .

ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﻮﻣﻴﺲ. ) ❖. آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ. ❖. ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك. (. ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ. ) Zakizadeh-1389. Planting Media and Pots. 3. ﮔﻠﺪان و اﻧﻮاع آن. ▫. ﮔﻠﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ... زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻠﻮﻟﻴﺖ. (. Clinoptilolite. ) اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، اﻛﺴﻴﺪ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮم زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي و. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.


Untitled - ResearchGate

زﻣﺎن ﻫﻢ زدن. (h. )24. ،. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. (M. 77/2. [OH] = و ). ﻛﺴﺮي از ﺳﺪﻳﻢ. )75/0. URM (Na / (Na+K)) = ). ، در ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي زﺋﻮﻟﻴﺖ. T. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺘﻬﺎي .. ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﮓ .. ﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺳﻴﺐ ﻳﺦ زده از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺑﺎ ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺦ زده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن.


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات یازدهمین .

شبیه‌سازی سینتیکی جذب سطحی و تعیین مدل انتقال جرم در فرآیند حذف H2S از گاز طبیعی توسط سیلیکاژل آغشته به حلال NMP‌ 23. شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل 24. شبیه سازی . سنتز کوپلیمر پیوندی پل یاتیلن- پل یاستایرن از ط ریق پیوند زنی است ایرن بر روی پلی اتیلن 81.


پژوهشنامه سال 1392

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ آب ﻛﺸﺎورزي و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ . ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮓ درزه. دار. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر آب و ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮي. -. ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻛﺘﻴﺒﻪ. 93.. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﻣﻨﻔﺼﻞ. (. ﻣﺠﺰاي. ) ﺳﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه. اي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﺴﺖ ذرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .. درﺻﺪ وزﻧﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺎك، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮ، ذﺧﻴﺮه رﻃﻮﺑﺖ ﺧـﺎك و درﺻـﺪ ﺟﻮاﻧـﻪ زﻧـﻲ ﺑـﺬور ﻧﻴـﺰ.


کانی زئولیت (Zeolite) وکاربردهای آن - زمین کاو

بطوركلي سه عواملي نظيرساختمان، بافت، تركيب شيميايي و نيز ارزش اقتصادي زئولیت هاي طبيعي و فرمهاي اصلاح شد ه، آنها را منابع بالقوهاي در زمينه هاي گوناگون .. به تازگي، مشخص شده است كه مخلوط كلينوپتيلوليت اشباع ازNH4 ؛ با سنگ فسفاته( آپاتيت) به طور همزمان و به صورت تدريجي Nو Pراآزاد مي سازد و به خاك اضافه مي كند.


بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت در حذف فلز کادمیوم .

مقدمه: امروزه، خطرات بالقوه وجود فلزات سنگین سمی در محیط زیست برای سلامتی بشر به خوبی شناخته شده است. کادمیوم یکی از مهم ترین فلزات سنگین است که وجود آن در محیط های آبی نگرانی های بسیاری را به دلیل سمیت بالا در غلظت های پایین و قابلیت تجمع در بافت های زنده ایجاد کرده است. روش های مختلفی برای حذف فلزات سنگین.


زئولیت طبیعی سنگ زنی و مرطوب,

زئولیت چیست؟ - صفحه نخست

زئولیت یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده است. . نام زئولیت از ترکیب دو واژه یونانی "جوش" "سنگ" تشکیل شده است. (این نامگذاری به دلیل . زئولیت ها به روش طبيعي در درياچه هاي قليايي، آلتراسيون توفها، سيستم باز آبهاي زيرزميني، خاکهاي محيط قليايي و رسوبات عميق دريا تشکيل مي شوند. با توجه به.


زئولیت ها - سایت بهداشت محیط ایران

واژه زئولیت به معنی سنگ جوشان از ریشه یونایی "زین " به معنای جوشیدن و "لیتوس" به معنای سنگ است . این نام مبتنی بر این . بلکه رسوبات متنوعی در چند دهه گذشته شناسایی شده اند ، زئولیت های طبیعی فراوان بوده و بعضی از رسوبات حاوی زئولیت دارای یک فاز زئولیتی خاص با خلوص 90% می باشد . از نظر صنعتی زئولیت های.


بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از پوست کربنه شده درخت .

7 نوامبر 2012 . ﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، اﮐﺴ. . ﯿﺪاﺳﯿﻮن. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ و. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ازن. زﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از آب. ﻫﺎی آﻟﻮده. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . )4,8,9(. ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذب. ﻫﺎی. ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای اﮐﺜﺮ آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ، ﮐﺮﺑ . زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ. )17(. و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺑﺮﻧﺞ. )18(. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . اﻣﺮوزه ا. ﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﺎذب. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده.


زئوليت - شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

ب) محصولات بدست آمده از سنگ های زئوليت ، نمک، گچ و .. که شامل شماره تعرفه 2839 نيز می شود. بايد دارای برچسب بوده و مواد افزوده شده به آنها مشخص باشد. 4-1 بررسي وارائه استاندارد {3}. استانداردها. يك تفاوت مهم بين زئوليت طبيعي و مصنوعي اين است كه زئوليت طبيعي مي تواند ناخالصي و ناهماهنگي هايي داشته باشد ولي نوع مصنوعي.


Zakizadeh- Principal and General Horticulture- Planting Media .

ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﻮﻣﻴﺲ. ) ❖. آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ. ❖. ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك. (. ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ. ) Zakizadeh-1389. Planting Media and Pots. 3. ﮔﻠﺪان و اﻧﻮاع آن. ▫. ﮔﻠﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ... زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻠﻮﻟﻴﺖ. (. Clinoptilolite. ) اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، اﻛﺴﻴﺪ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮم زﺋﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي و. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.


Untitled - ResearchGate

زﻣﺎن ﻫﻢ زدن. (h. )24. ،. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. (M. 77/2. [OH] = و ). ﻛﺴﺮي از ﺳﺪﻳﻢ. )75/0. URM (Na / (Na+K)) = ). ، در ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي زﺋﻮﻟﻴﺖ. T. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺘﻬﺎي .. ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﮓ .. ﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺳﻴﺐ ﻳﺦ زده از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺑﺎ ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺦ زده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن.


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات یازدهمین .

شبیه‌سازی سینتیکی جذب سطحی و تعیین مدل انتقال جرم در فرآیند حذف H2S از گاز طبیعی توسط سیلیکاژل آغشته به حلال NMP‌ 23. شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل 24. شبیه سازی . سنتز کوپلیمر پیوندی پل یاتیلن- پل یاستایرن از ط ریق پیوند زنی است ایرن بر روی پلی اتیلن 81.


پژوهشنامه سال 1392

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ آب ﻛﺸﺎورزي و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ . ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻨﮓ درزه. دار. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر آب و ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮي. -. ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻛﺘﻴﺒﻪ. 93.. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﻣﻨﻔﺼﻞ. (. ﻣﺠﺰاي. ) ﺳﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه. اي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﺴﺖ ذرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .. درﺻﺪ وزﻧﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺎك، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮ، ذﺧﻴﺮه رﻃﻮﺑﺖ ﺧـﺎك و درﺻـﺪ ﺟﻮاﻧـﻪ زﻧـﻲ ﺑـﺬور ﻧﻴـﺰ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺧﺮا. ﺳﺎن. رﺿﻮي. دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺪرس رﺿﻮي. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﻦ اﻟﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﻌﺘﻲ. اﺻﻔﻬﺎن. ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي. دﻛﺘﺮ ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ... و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ. ﻳﺶ. 7. ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ذرت. را. ﻛـﻪ. در دو ﻣﺰرﻋـﻪ. ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،. ﺑﺮرﺳـ. ﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ. ،. ﻧﺘـﺎ. ﻳﺞ. آﻧـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ و. زن و. ﭼﮕﺎﻟ. ﻲ. واﻗﻌ. ﻲ. رﻗﻢ ﻧﺮم ﻛﻤﺘﺮ از رﻗـﻢ ﺳـﺨﺖ ﺑـﻮده و ﭼﮕـﺎﻟ. ﻲ.


ماهنامه تخصصی شیالت و آبزی پروری - شیلات و آبزی پروری

بازسازی ذخایر برنامه همکاری و مشارکت انسان و طبیعت در جهت بهبود و افزایش توده زنده است. این فعالیت به منظور جبران کاهش ، افزایش . از نظر شیمیدان ها زئولیت ساختمانی است از پلیمر های معدنی. که دارای اندامی چهار وجهی است ، ساختمان .. واردات و نوسانات نرخ ارز، چالش ها و چانه زنی های زمانبر و وقت. کشی در توافق قیمت بوجود آورده است.


انتشار مقالات سومین همایش ملی پژوهش های محیط . - دیده‌بان علم ایران

22 ژوئن 2016 . مروري بر تاثير سامانه هاي كشاورزي ارگانيك و مرسوم بر روي جمعيت آفات و دشمنان طبيعي ... خصوصيات خاك و ميزان فلزات سنگين در باطلههاي زغال سنگ و مراتع اطراف .. بررسي اثرات نيترات پتاسيم و سرمادهي مرطوب بر جوانه زني بذر گياه دارويي مريم نخودي (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed.


Pre:تجهیزات معدن ذغال سنگ ژاپن
Next:فیدر و نمایش فیلم تولید