فرایند شستشو توده سنگ آهن

فرآیند گندله سازی - تبدیل کنسانتره به گندله

گندله، گلوله های تولید شده از کنسانتره یا ذرات فرآوری شده سنگ آهن میباشد. همانطور که میدانید، کنسانتره سنگ آهن یک محصول فرآوری شده با عیار بالای آهن میباشد. کنسانتره، بدلیل شکل پودری، قایل استفاده در کوره بلند و کوره های قوس نمیباشد. تنها راه استفاده از این موارد، تبدیل آن ها به گندله میباشد که بشکل گلوله و کروی میباشد.


فرآوری سنگ آهن

در سنگ آهن، بغیر از آهن، عناصر دیگری هم موجود است که برخی از آن مضر میباشد و آهن ساخته شده نباید حاوی چنین عناصری باشد. سنگ های آهن در اندازه های متفاوت بوده و بهتر است که اندازه و ظاهر یکسان و یکنواختی داشته باشد. وقتی سنگ آهن فرآوری میشود بسیاری از هزینه ها و فرآیندهای تولید فولاد در اینده کاهش می یابد که دلیل آن هم هماهنگی.


روند استخراج معادن سنگ آهن

فرآيند توليد كنسانتره از سنگ آهن - شركت توسعه معادن و صنايع معدني . الف) معدن سنگ آهن. معدن سنگ آهن حاوي سنگها و كاني هايي مي‌باشد كه داراي تركيبات آهندار هستند. سنگ آهن طي . ذوب فولاد استفاده نمود. 98% سنگ آهن استخراج شده در دنيا در توليد فولاد . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ.


پراکندگی و فراوانی عناصر خاکی کمیاب در مگنتیت های کانسار آهن گل .

مجموعه معدنی گل گهر در جنوب باختری شهرستان سيرجان )استان کرمان( و در پهنه سنندج- سيرجان قرار دارد و با داشتن معادن غني از سنگ آهن حدود 30 درصد از نياز. صنعت فوالد . در توده شماره 1 این کانسار به صورت یکنواخت دیده نمی شود به گونه ای که بخش .. به طور بخشی در اثر شستشو توسط فرایندهای گرمابی کانسار سازLREE تهی شدگی.


تحلیل بنیادی صنعت سنگ آهن

کنسانتره. سنگ. آهن. ماده. اولیه. و. اصلی. در. فرآیند. تولید. شمش. فوالد. و. زنجیره. ارزش. آن. است . بخـش. اصـلی. بهـای. تمـام. شـده. تولیـد فـوالد. مربـوط. بـه. سـنگ. آهـن. مـی ... توده. ای. متراکم. است . گندله. محصول. نهایی. فرآیند. گندله. سازی. و. ماده. اولیه. برای. فرآیندهای. تولید. آهن. خام. در. کوره. بلند. و. تولید. آهن. اسفنجی. به. روش. های. متعدد.


ژئوشیمی و ژنز کانسارهای آهن- منگنز هنشک - پژوهشگاه علوم و فناوری .

کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و ژنز کانسارهای آهن- منگنز هنشک، گلی و چشمه اسی، شمال شرق صفاشهر(استان فارس) . در سومین مرحله از فرایندهای تشکیل و تمرکز، کانه دچار تغییر شکل های تکتونیکی شده است، گسترش بودین ها (بودیناژ)، شکل عدسی مانند توده های معدنی را تکمیل نموده و چین خوردگی باعث تمرکز کانه در محل محور.


مراحل تبدیل سنگ آهن به آهن اسفنجی - شرکت کاسپین استیل ویستا

منظور از فرآیند احیای مستقیم آهن، حذف اکسیژن از گندلههای اکسیدی تولید شده در کورههای احیا و در تبادل با گاز احیا کننده میباشد. محصول احیا مستقیم گلولههای . سنگ معدن آهن معدن شامل توده های مختلفی می باشد که بزرگترین آنها بیش از 1 متر (40 اینچ) و کوچکترین در حدود 1 میلی متر (04/0 اینچ) است. کوره پخت،نیاز به توده های بین 7.


فرایند شستشو توده سنگ آهن,

1- بررسی فرآیند تغیظ رادیوایزوتوپها در کانیهای سنگ آهن و تعیین .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻠﺗﻐ. ﯿﻆ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮﭘﻬﺎ در ﮐﺎﻧﯿﻬ. ﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯿﻦ ﺳﺮﯾﻬﺎي اوراﻧﯿﻮم و ﺗﻮرﯾﻢ در آﻧﻬﺎ. رﺿﺎ ﭘﻮر اﯾﻤﺎﻧﯽ. *1. ،. ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﻈﯿﻤﯽ. 2. 1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ، داﻧﺸﮕﺎه اراك ، اراك، ﻣ. ﺮﮐﺰي،. اﯾﺮان. 2. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﮔ. ﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ، داﻧﺸﮕﺎه اراك، ﻣﺮﮐﺰي ، اﯾﺮان. (ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 16/4/1394. -. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 28/6/1394(. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.


ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺒﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ در - لبنیات پاک

ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ. اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﭘﯿﺶ. آﯾﺪ . اﻧﻮاع. ﺟﺮم. ﻫﺎ. در. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻏﺬاﯾﯽ. : ﺟﺮم ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ. : ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ رﺳﻮﺑﯽ از آب، ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺟﺮم ﻫﺎی. ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺮ و ﺳﻨﮓ آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ دو. ﻧﻮع ﺟﺮ. م ﻓﻮق ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻐ. ﺬ. ی ﺑﺮای ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎ. ﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺮدن و. ﺷﺴﺘﺸﻮی. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد.


Page 1 پژوهشهای دانش زمین، سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۳، صفحات .

سنگ آهن میرسد. عیار آهن در این ذخایر، از ۵۵. تا ۶۰ متغیر است. کانسارهای آهن به اشکال. مختلف ماگمایی، پگماتیتی، گرمابی و رسوبی. ظاهر میشوند که در این میان کانسارهای .. توده نفوذی در. منطقه به عنوان منشأ فلزات و موتور حرارتی عمل. کرده و سبب چرخش سیالات از داخل رسوبات. شده است. این فرایند باعث رانده شدن سیالات. آهن دار به داخل.


فرآیند گندله سازی - تبدیل کنسانتره به گندله

گندله، گلوله های تولید شده از کنسانتره یا ذرات فرآوری شده سنگ آهن میباشد. همانطور که میدانید، کنسانتره سنگ آهن یک محصول فرآوری شده با عیار بالای آهن میباشد. کنسانتره، بدلیل شکل پودری، قایل استفاده در کوره بلند و کوره های قوس نمیباشد. تنها راه استفاده از این موارد، تبدیل آن ها به گندله میباشد که بشکل گلوله و کروی میباشد.


فرآوری سنگ آهن

در سنگ آهن، بغیر از آهن، عناصر دیگری هم موجود است که برخی از آن مضر میباشد و آهن ساخته شده نباید حاوی چنین عناصری باشد. سنگ های آهن در اندازه های متفاوت بوده و بهتر است که اندازه و ظاهر یکسان و یکنواختی داشته باشد. وقتی سنگ آهن فرآوری میشود بسیاری از هزینه ها و فرآیندهای تولید فولاد در اینده کاهش می یابد که دلیل آن هم هماهنگی.


فرایند شستشو توده سنگ آهن,

روند استخراج معادن سنگ آهن

فرآيند توليد كنسانتره از سنگ آهن - شركت توسعه معادن و صنايع معدني . الف) معدن سنگ آهن. معدن سنگ آهن حاوي سنگها و كاني هايي مي‌باشد كه داراي تركيبات آهندار هستند. سنگ آهن طي . ذوب فولاد استفاده نمود. 98% سنگ آهن استخراج شده در دنيا در توليد فولاد . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ.


فرایند شستشو توده سنگ آهن,

پراکندگی و فراوانی عناصر خاکی کمیاب در مگنتیت های کانسار آهن گل .

مجموعه معدنی گل گهر در جنوب باختری شهرستان سيرجان )استان کرمان( و در پهنه سنندج- سيرجان قرار دارد و با داشتن معادن غني از سنگ آهن حدود 30 درصد از نياز. صنعت فوالد . در توده شماره 1 این کانسار به صورت یکنواخت دیده نمی شود به گونه ای که بخش .. به طور بخشی در اثر شستشو توسط فرایندهای گرمابی کانسار سازLREE تهی شدگی.


تحلیل بنیادی صنعت سنگ آهن

کنسانتره. سنگ. آهن. ماده. اولیه. و. اصلی. در. فرآیند. تولید. شمش. فوالد. و. زنجیره. ارزش. آن. است . بخـش. اصـلی. بهـای. تمـام. شـده. تولیـد فـوالد. مربـوط. بـه. سـنگ. آهـن. مـی ... توده. ای. متراکم. است . گندله. محصول. نهایی. فرآیند. گندله. سازی. و. ماده. اولیه. برای. فرآیندهای. تولید. آهن. خام. در. کوره. بلند. و. تولید. آهن. اسفنجی. به. روش. های. متعدد.


ژئوشیمی و ژنز کانسارهای آهن- منگنز هنشک - پژوهشگاه علوم و فناوری .

کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و ژنز کانسارهای آهن- منگنز هنشک، گلی و چشمه اسی، شمال شرق صفاشهر(استان فارس) . در سومین مرحله از فرایندهای تشکیل و تمرکز، کانه دچار تغییر شکل های تکتونیکی شده است، گسترش بودین ها (بودیناژ)، شکل عدسی مانند توده های معدنی را تکمیل نموده و چین خوردگی باعث تمرکز کانه در محل محور.


1- بررسی فرآیند تغیظ رادیوایزوتوپها در کانیهای سنگ آهن و تعیین .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻠﺗﻐ. ﯿﻆ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮﭘﻬﺎ در ﮐﺎﻧﯿﻬ. ﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﯿﻦ ﺳﺮﯾﻬﺎي اوراﻧﯿﻮم و ﺗﻮرﯾﻢ در آﻧﻬﺎ. رﺿﺎ ﭘﻮر اﯾﻤﺎﻧﯽ. *1. ،. ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﻈﯿﻤﯽ. 2. 1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ، داﻧﺸﮕﺎه اراك ، اراك، ﻣ. ﺮﮐﺰي،. اﯾﺮان. 2. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﮔ. ﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ، داﻧﺸﮕﺎه اراك، ﻣﺮﮐﺰي ، اﯾﺮان. (ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 16/4/1394. -. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 28/6/1394(. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.


ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺒﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ در - لبنیات پاک

ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ. اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﭘﯿﺶ. آﯾﺪ . اﻧﻮاع. ﺟﺮم. ﻫﺎ. در. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻏﺬاﯾﯽ. : ﺟﺮم ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ. : ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ رﺳﻮﺑﯽ از آب، ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺟﺮم ﻫﺎی. ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺳﻨﮓ ﺷﯿﺮ و ﺳﻨﮓ آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ دو. ﻧﻮع ﺟﺮ. م ﻓﻮق ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻐ. ﺬ. ی ﺑﺮای ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎ. ﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺮدن و. ﺷﺴﺘﺸﻮی. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد.


Page 1 پژوهشهای دانش زمین، سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۳، صفحات .

سنگ آهن میرسد. عیار آهن در این ذخایر، از ۵۵. تا ۶۰ متغیر است. کانسارهای آهن به اشکال. مختلف ماگمایی، پگماتیتی، گرمابی و رسوبی. ظاهر میشوند که در این میان کانسارهای .. توده نفوذی در. منطقه به عنوان منشأ فلزات و موتور حرارتی عمل. کرده و سبب چرخش سیالات از داخل رسوبات. شده است. این فرایند باعث رانده شدن سیالات. آهن دار به داخل.


فرایند شستشو توده سنگ آهن,

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ. 5- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. 6- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻴﺎﺭ ﺁﻫﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ... ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ... ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺧﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ.


فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . به طور خاص و كمک بــه فرایند های عمومی معدنكاری بطور. عام می باشــد . جهت رسيدن به این هدف از ... دیواره نهائی معدن شــماره یک گل گهر در برگيرنده مصالح آبرفتی و توده ســنگی است. قسمت آبرفتی در برگيرنده سنگدانه-هائی .. مزاحم قابل انحالل باشــد، مراحل شستشــو و فشرده سازی. ثانویه نيز قبــل از مرحله دميدن هوا به.


اﺣﯿﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ روش

Ore-Base. ) : در اﯾﻦ روش ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺳﻨﮓ. ﻣﻌﺪن (اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻫﻦ ﺳﺎزي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ. ﻣﺎده اﺣﯿﺎء ﮐﻨﻨﺪه اﺣﯿﺎء ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻫﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزي. ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮐﺮﺑﻦ و .. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﻮره ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آﻫﻦ ﮐﺮﺑﻦ دار اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. روﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮره. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي. ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ. و ﺧﻨﮏ ﮐﺎري وارد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﮔﺎز.


هیدرومتالورژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فرایند Heap لیچینگ، سنگ‌های معدنی خرد شده (و گاهی متراکم شده) در یک توده گاه (Heap) که اطراف آن را یک لایه غیرقابل نفوذ پوشانده‌است قرار می‌گیرند. محلول شستشو از بالا بر روی توده مواد اسپری شده و اجازه داده می‌شود تا محلول آرام آرام از بالا به پایین نفوذ کند. طراحی توده گاه شامل ستون‌ها و مسیرهایی برای جمع‌آوری محلول باردار شده و.


ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ - گلدیران

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ، آب ﮐﺸﯽ و ﭼﺮﺧﺶ، درب رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﻄﻔﺎً درب رﺍ ﺑﻪ آرﺍﻣﯽ ... ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﺗﻮده ﺍی ﺷﺪن ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺍﺯ ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ . آﻫﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ آب ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻫﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﮐﺸﻮی ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه. ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﮐﺸﻮی ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه. 10. ﮐﺸﻮی ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه دﺍرﺍی دو ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺖ:.


Pre:بررسی دستگاه برای ارسال ماهواره ای
Next:دیسک آب دستگاه ساینده