تجزیه در اثر حرارت yre کربن سیاه سنگ زنی میلیون

اصل مقاله (11064 K)

ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﮔﺮﺳﻴﻮن و رﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﻛﺪام از روش. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻧـﻮع داده. ﻫـﺎ. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . در ﺗﺠﺰﻳﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣـﻲ. ﺗـﻮان اﻃﻼﻋـﺎت ﻫـﺮ. ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮد .. ﺗﺴﺮﻳﻪ ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ ﺑﺬرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ].16[. ﻣﺎﻟﭻ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻛﻨﺎر اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﻣﺎﺳﻪ. ﻫﺎي. روان، داراي اﺛﺮات زﻳﺎن. ﺑﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب. ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺸﻜﻼت در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ.


Ceramic World Review Persian 28/2017 by Tile Edizioni -

16 سپتامبر 2017 . The 3rd edition of the “Financial statement analysis of world ceramic tile producers” published by the Acimac Research De partment / MECS in April this year provides a complete economic and financial picture of 325 ceramic tile producer com panies operating in 42 countries worldwide for the.


پرستار - کودکان

تجزیه ادرار، سطح کراتینین ادرار (در موارد شدید، ماهانه پایش شود) – ممکن است pH بالا باشد؛ کتون ها ممکن است در ادرار ظاهر شوند; شمارش کامل سلول های خونی، شمارش پلاکت (در . علائم آن در دامنه ادم موقت مچ پا تا علائم جدی مثل طولانی شدن فاصله QT نوار قلب و ضعف، گیجی، نقص عملکرد عصبی عضلانی در اثر هیپوفسفاتمی متغیر است.


نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

سقف، کف و درها؛. جذب میزان اساس بر خارجی جدارهای قرارگیری جهت -. حرارت خورشیدی؛. تجهیزات از برداری بهره ی نحوه و راندمان ،کارآیی -. های پایانه ،ها پمپ ،بویلرها نظیر سرمایشی و گرمایشی .. که در این بخش، به تجزیه و تحلیل موارد اصلی می پردازیم: .. ساختمان ساکنان بر محلي شرایط اثر ی کننده تعیین ساختمان.


کرج 1392 ( بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز) - دانشگاه تهران

زنی بذر فرفيون ناجور برگ در. دماهاي متناوب و عمق. هاي مختلف، دو آزمايش در آزمايشگاه و گلخانه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. دماهاي متناوب. /22. ،22. /20. ،20. /22. ،22. /20. ،20. /22. 22. و. /20. 20. درجه. سانتی. گراد بود. 22. ساعت روشنايی همزمان با دوره درجه حرارت باال. تنظيم شد. براي بررسی اثر عمق دفن بذر بر ظهور گياهچه، بذور در عمق. هاي.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

16 نوامبر 2009 . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ. (. Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry. ) ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ. ﻧﻈﺎم آرﻣﻨﺪ، ﺣﻤﺰه اﻣﻴﺮي. و. اﺣﻤﺪ. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ. 42. •. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح آﺑﻴﺎر. ي. و ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﻲ .. ﭘﺲ از ﻏﻼت، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ را. دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر،. ﺳ. ﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود. ﻳﻚ. ﻣﻴﻠﻴﻮن. و. دوﻳﺴﺖ. ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر. در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﺖ. ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ. از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود. 700.


ﺧﻮاران ﯿﺎه ﮔ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ - سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی .

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﻮاد ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻣﯿﻮه. ﺟﺎت، ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ. ﻫﺎ را ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻧﺨﻮرده. ﯾﺗﺮ. ﻦ. و زﻧﺪه. ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮم. آ. ن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ. ﺗﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺑﺪن از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪك ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ. ﮐﻨﻢ . در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ روزﻣﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﮔﺮدد در ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ. اﺷ.


احداث گلخانه صنعتی پرورش گل تزئینی - پایگاه اطلاعات سرمایه .

ریشه گیاهان در داخل مواد جامدی که دارای قطر کوچکتر از 3 میلی متر باشند قرار دارد و این مواد مانند پلاستیک و پشم سنگ و یا هر ماده دیگری که آلی نباشد ممکن است . کشت در سنگریزه در . 9 تا از 16 عنصر ضروري را جزو عناصر مهم طبقه بندي كرده اند: كربن، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، و گوگرد . عناصر كم.


کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی .

در این بررسی از روش خوشهبندی دو مرحلهای استفاده شد تا مهمترین عوامل مؤثر و مشترک بین هر خوشه از قطعات نمونه براساس اهمیت و نیز جهت اثر آنها مشخص و بهعبارتی . بر تغییر خصوصیات شیمیایی خاک تأثیر داشته و شدت تخریب همبستگی مثبت معنیداری را با کاهش میزان عناصر کلسیم، پتاسیم و فسفر، ازت و کربن آلی بهعنوان.


ﭠﯡرڪـۏڶـۏق - همه چیز از همه جا

6 نوامبر 2007 . بيشترين درجه حرارت ثبت شده برای انفجار بمب هيدروژني 100,000,000K است 18. كمترين درجه حرارت ثبت شده برای . دایناسورها فقط در اثر برخورد یک شهاب سنگ از بین رفتند 70. ضریب هوشی مردان از زنان . برای فرار از جاذبه سیاه چاله ها به سرعت 1 میلیارد و 80 میلیون کیلومتر نیاز است 90. گرم کردن بیش از اندازه.


طرز کار کوره بلند | - چدن نشکن-داکتیل - پرشین بلاگ

24 نوامبر 2009 . این برآمدگی به عمل فلزات قلیائی فرار، روی، سرب، قلع و ترکیبات آنها، سنگ آهن با مشخصات ذوب متفاوت، دانه‌های ریز در آگلومره، تجمع کربن و کار کوره بلند( . تشکیل برآمدگی از ترکیبات فلزی قلیائی مثل سیانیدها، اکسیدها، کربناتها و سیلیکات‌ها در حرارت C1100-800(سیکل قلیائی‌ها) بصورت شماتیک در (شکل.


کشف نشانه‌های حیات بر کره زمین در ۴ میلیارد سال پیش

اینکه در زمانی نسبتا کوتاه پس از به‌وجود آمدن کره زمین در حدود ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون سال پیش، آثار حیات بر سیاره ما ظاهر شده باشد، این گمان را تقویت می‌کند که در دیگر سیاره‌های دارای آب در خارج . کره زمین از سنگ های سیلیکات و فلزهای موجود در هسته فلزی جامد، هسته بیرونی ذوب شده و هسته و گوشته ی سیلیکاتی تشکیل یافته است.


Iran Glass Industry - شیشه رنگی-فرمول شیشه-فرمولاسیون شیشه

مقاومت در تغيرات ناگهاني دما (شوك حرارتي) عبارتست از طيفي از دما كه در آن ظرف شيشه اي با ضخامت جداره متوسط بر اثر سرد شدن ناگهاني نمي شكند .. با چراخهايي كه سوخت آنها هيدروژن ، گاز زغال سنگ و يا گاز مايع نفت همراه با اكسيژن است ذوب نمائيم ضريب انبساط آن 6-10*8/0 در هر درجه سانتيگراد است كه به طور محسوسي از ضريب انبساط.


تجزیه در اثر حرارت yre کربن سیاه سنگ زنی میلیون,

پژوهشنامه سال 1392

ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ. ﺷﺪ . ﻣﺸﺨﺼﺎت زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﭘﻮدري ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳـﻦ زﺋﻮﻟﻴـﺖ از ﻣﻌـﺪﻧﻲ در ﺳـﻤﻨﺎن. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ. ﮔﺮدد. اﻳ. ﻦ ﻣﻌﺪن داراي ﻛﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻨﭙﺘﻴﻠﻮﻻﻳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ دوره اﺋﻮﺳﻦ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻨﭙﺘﻴﻠﻮﻻﻳﺖ در ﺟﺪول. ) 2(. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺸﺨﺼﺎت زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺳـﻤﻨﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.


دریافت نسخه pdf شماره پنج نشریه - هتل قصر طلایی

دمای ۱۵ درجه سانتی گراد است در حالیکه درجه حرارت در گرمترین روز سال می تواند از مرز ۳۰ . قدیمی شهر از سنگ فرش پوشیده شده که ممکن است برای راه رفتن سخت باشد. .. مجسمه زنی که. سه ستاره در باالی این اثر تاریخی نگه داشته نشان دهنده استقبال از آزادی در لتونی است. که در جنوب بنای یادبود آزادی قرار دارد. الیما تولیدکننده ساعت.


فصلنامۀ - کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

مدت 30 میلیون نفر در سراس ر وب از آن استفاده می کنند، کروم. برای کاربرانی طراحی ش ده است که در .. مکانیکي در اثر کارکرد توربین بوجود مي آید و به نام خستگي حرارتي. نی ز )Thermo-Mechanical Fatigue,TMF– .. براي نانوذرات Fe و 0/0001 براي نانوذراتي که پایۀ کربني دارند(. اندازه گیري شده است. اما حتي این ضرایب.


وضعیت بازار پارچه و نخ در جهان - مجله کهن

32 سرمایه گذاری 95 میلیون یورویی لهستان در صنعت نساجی. 41 فرش ماشینی ایران در . 61 فناوری های جدید در تولید منسوجات بی بافت سوزن زنی شده. 73 بررسی نقوش .. اکریلونیتریل( در اثر تجزیه حرارتی تولید زغال غنی از. کربن می نمایند. از روش هایی که جهت افزایش دمای ذوب. پلیمر به کار می رود به طور مشابه جهت افزایش تشکیل.


coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp .

GitHub is where people build software. More than 27 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 80 million projects.


دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم .

23 ژانويه 2016 . ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘـﺎر اراﺿـﯽ. ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﯽ. ﺷـﻤﺎري از ﮔﯿﺎﻫـﺎن و ﺟـﺎﻧﻮران. ،. ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮﺳﺒﺰ. ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ. 2500. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎي آزاد ﻣـﯽ. رﺳـﺪ ﺷـﮑﻮه و ﻋﻈﻤـﺖ .. اﺛﺮ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي. ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﮐﻠﺰا. ( brassica npus l. ) ﺗﺤﺖ. ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻮم. ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ. ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح. ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ. ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺬر.


اي و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذرت داﻧﻪ ﻣﻐﺬي روي و آﻫﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮ

).4. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ داﻧﻪ و ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﺟﺬب ﺷﺪه در داﻧﻪ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ. 92/107. ،. 94/110. ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و. 636/0. ،. 688/0. ﻛﻴﻠﻮ. ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف. ﭘﻨﺞ .. ﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﻴ. . ﻚ آﻧﻬﻴ. . ﺪاز. ـﺑﺎﻋ. ﺚ ﻛﺎﻫ. . ﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘ. . ﺰ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺟﺪول. -4. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ، روي در ذرت داﻧﻪ. اي. ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و آﻫﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ.


افزایش درآمد در بخش سکوهای دریایی، کشتی های حمل گاز، نفتکش ها و .

1 جولای 2013 . تجزیه و تحلیل گزارش ات رسیدگی به تصادمات و. در IMO حوادث دریایی، بازنگری اس .. میلیون تن رس ید ولی در سال 2011 به رقم 55/2. میلیون تن کاهش یافت. این بدان معنی . عوامل جغرافیایی تأثیر گرفته، بر روند رش د و توسعه اقتصادی اثری نامطلوب داشته. است. عوامل جغرافیایی مؤثر بر توزیع جمعیت.


تجزیه در اثر حرارت yre کربن سیاه سنگ زنی میلیون,

طرز کار کوره بلند | - چدن نشکن-داکتیل - پرشین بلاگ

24 نوامبر 2009 . این برآمدگی به عمل فلزات قلیائی فرار، روی، سرب، قلع و ترکیبات آنها، سنگ آهن با مشخصات ذوب متفاوت، دانه‌های ریز در آگلومره، تجمع کربن و کار کوره بلند( . تشکیل برآمدگی از ترکیبات فلزی قلیائی مثل سیانیدها، اکسیدها، کربناتها و سیلیکات‌ها در حرارت C1100-800(سیکل قلیائی‌ها) بصورت شماتیک در (شکل.


ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ

دﺳﺘﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد . ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﺧـﻮردﮔﻲ ﺗـﺮ، اﻟﻜﺘـﺮو. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ. ﻲ اﺳﺖ . ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﮔﺎز. –. ﺟﺎﻣﺪ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎ. ي ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ. ﻣـﻲ. ﺷﻮد . در ﺻﻨﻌﺖ. ﺣﻔﺎري ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﻴﻜﻨﺪ و دو ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ در. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ آزاد ﻣﻴﻜﻨﺪ . دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ. CO2. در آب ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﻴﺪ. ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ. H2CO3. ﻣﻴﻜﻨﺪ . اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺛـﺮ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ روي ﻓﻮﻻدﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻛﺮﺑﻨﺎت آ.


ماشـــين - TurbineMachine

در ادامه آب فشرده شده وارد مبدل حرارتی شده و با جذب حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین، به بخار فوق اشباع تبدیل می شود. 2، کاوه قربانیان1تقی .. 59.8. 61.8. 66.7. 67.7. 71.0. بنزین. 0.7. 0.6. 0.5. 0.6. 0.6. 0.6. 0.6. 0.4. نفت سیاه و نفت کوره. 27.9. 23.4. 21.6. 21.7. 20.2. 15.4. 16.1. 13.1. زغال سنگ و زغال چوب. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.2.


ﻮه ﮐﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﯿ

ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺮﮐﺒﺎت، اﻧﮕﻮر، ﺳﯿﺐ، ﺧﺮﻣـﺎ، اﻧـﺎر. و. ﭘـﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺮض. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. 40-25. ﺷﻤﺎﻟﯽ. (. ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﮐﺒﺎت. 7/3. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ .. Black line. ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ. Pmunis. ﺑﺮ روی ﮔﻼﺑﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ. P.pyrifolia. در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری. ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ﭘـﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑـﯽ.


Pre:چینی ریموند آسیاب غلتکی
Next:خرد کردن و screeing تجهیزات