کوچک تجهیزات 2 یا 3 مرد و استخراج

استخراج نفت بایگانی - آموزش طراحی و اجرای سازه های دریایی و مهندسی .

حــفــاری چــاه نفت-Drilling. Posted By: سید امیر حسین موسویon: جمعه, خرداد ۲۹, ۱۳۹۴ In: آموزش, مطالبNo Comments · حــفــاري چــاه نفت-Drilling. حــفــاری چــاه نفت-Drilling پس از مطالعات مختلف زمین شناسی و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونه های سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لزره نگاری ، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل.


ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺖ

ﻗﺴﻤﺖ. ﺿﻤﺎﺋﻢ. ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره. : 1. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ. ﺳﻼﺣﻬﺎي. ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎر. ﻣﯽ. رود. ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره. : 2. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون. ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره. : 3. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎزل و ﮐﺪ .. Lamp holder for fluorescent bulbs. 85366100. ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ. (. ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر. ) 853620. Small automatic switches. (miniature). 853620. 64. اﻧﻮاع ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ.


ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎري زﻧﺎن و ﻣﺮدان

31 دسامبر 2012 . ﻫﺎي ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﮔﺮدآوري ﺷﺪ . ﭘﺲ از. ارﺳﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮاي. 150. ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ،. 89. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺮدان و. 97. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ .. ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪه. 1.8. 0.42. 11.00. 7. 2.5. 1.24. 13.50. 3. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﯽ. -. ﺗﺼﻮﯾﺮي. 3.8. 0.65. 17.00. 2. 2.7. 0.88. 15.50. 2. دورﺑﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﮑﺎﺳﯽ. 3.2. 0.73. 14.50. 4.


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎ - چهارمین کنفرانس بین .

ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا. ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﺮﺗﯿﺎن اﻫﻮر. )1(. ،. ﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﺪﻃﺒﺎﯾﯽ. )2(. و. ﮔﺌﻮرك. ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن. )3(. - 1. ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻬﺮان. - 2 . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر واﻗﻌﯽ. 20/0.4 kv. ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺳﻤﯽ. 1600. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ، ﻣﺪل ﻣﺸﺮوح ﻣﺘﻘﺎرن آن. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در. [9].


استخراج نفت بایگانی - آموزش طراحی و اجرای سازه های دریایی و مهندسی .

حــفــاری چــاه نفت-Drilling. Posted By: سید امیر حسین موسویon: جمعه, خرداد ۲۹, ۱۳۹۴ In: آموزش, مطالبNo Comments · حــفــاري چــاه نفت-Drilling. حــفــاری چــاه نفت-Drilling پس از مطالعات مختلف زمین شناسی و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونه های سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لزره نگاری ، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل.


فرد متهم به سرقت 600 سخت افزار استخراج بیت کوین از زندان گریخت .

1 روز پیش . یا این مرد تبحر عجیبی در ارتکاب جرم دارد، یا کشور ایسلند در تامین امنیت ضعیف است. مقامات می گویند مردی که مظنون به ایفای نقش مغز متفکر در سرقت تجهیزاتی به ارزش 2 میلیون دلار برای استخراج بیت کوین بوده است از زندان فرار کرده. علاوه بر این گفته می شود وی پس از فرار سوار هواپیمایی شده که نخست وزیر.


راهنماي كنترل سرب در محيط كار - وزارت بهداشت

فهرست. فهرست. 5. -1. مقدمه. 1. -2. اهداف. 2. -3. اصطالحات. و. تعار. ي. ف. 2. -4. تول. دي. سرب. و. ترك. ي. بات. آن. 5. -4. 1. استخراج. از. معادن. سرب. 5. -4. 2. ذوب. و. پاال. ي. ش. سرب. 5 .. براي استفاده كارگران،. كارشناسان ايمني و. بهداشت حرفه اي و. كارفرمايان. است. 3. -. اصطالحات و تعاریف. در اين دستورالعمل يا رهنمود تخصصي اصطالحات و يا واژه.


کارهای کوچک و متوسط ورزشی و بیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب ت .

323. ت. بیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب. و. کارهای کوچک و متوسط ورزشی. سید مرتضی عظیم زاده. 1. ، محمد احسانی. 2. ، اسدا. کردنائیج. 3. ، هاشم کوزه چیان. 4 .3 ... کار در بین کارگران شاغل و غیر. شاغل ارتباط معناداری دارد. ) 13. (. مهارت. ها. ی. کارآفرینی. 2. فقدان. مهارت. ها. ی. کارآفرینانه، چالش. عمده. یا. است که کارآفرینان در هنگام ا. یجاد.


ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

3 ژوئن 2010 . روز ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. از. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎر ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺪر ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاز اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ، وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻤﺎﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎ. ت ﭘﻴﻚ و. ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻚ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن زﻣﺎن وﻗﻮع، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري اﺳﺖ. 2-3-2-.


ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎ - چهارمین کنفرانس بین .

ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا. ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﺮﺗﯿﺎن اﻫﻮر. )1(. ،. ﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﺪﻃﺒﺎﯾﯽ. )2(. و. ﮔﺌﻮرك. ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن. )3(. - 1. ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﺧﺘﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻬﺮان. - 2 . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر واﻗﻌﯽ. 20/0.4 kv. ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺳﻤﯽ. 1600. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ، ﻣﺪل ﻣﺸﺮوح ﻣﺘﻘﺎرن آن. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در. [9].


کوچک تجهیزات 2 یا 3 مرد و استخراج,

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده . - معاونت غذا و دارو

درﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ ﯾﺎ آب ﻧﻤﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ) و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻧﻤﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . -2. ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ. (. Rock Salt. ) اﯾﻦ ﻧﻤﮏ از ﻣﻌﺎدن روی زﻣﯿﻨﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ،. ﺑﺪﯾﻦ روش ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ را. از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮدﮐﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻗﺎﺑﻞ. ﺣﻤﻞ ﺗﺒ. ﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . -3.


تزریق ژل و چربی در چانه:نحوه و مزایا - شرکت تجهیزات پزشکی و .

2 مارس 2016 . در روش غیر جراحی، هم برای مردان و هم زنان، میزان بسیار کمی ژل یا چربی در چانه تزریق می‌شود و این کار به نحوی انجام می‌شود که بتوان به طور کامل اندازه و فرم چانه را کنترل کرد. . توصیه می‌شود که تا 2 یا 3 شب بعد از تزریق، شب‌ها به پشت بخوابید تا (صورتتان بالا باشد و) به محل تزریق ژل یا چربی فشار وارد نشود.


لیپوماتیک (لیپوساکشن بدون درد) - شرکت تجهیزات پزشکی و .

21 فوریه 2016 . پزشکان و جراحان زیبایی در سرتاسر جهان عمل لیپوماتیک یا NIL (لیپوساکشن همراه با چرخش محوری اشعه مادون صوت) را به عنوان بهترین روش لیپوساکشن تایید کرده‌اند، چرا که با استفاده از این روش آن‌ها می‌توانند، لیپوساکشن را در . 1 اقدامات قبل از عمل; 2 نحوه انجام عمل; 3 نواحی قابل درمان با روش لیپوماتیک; 4 مزایا.


توسعه یادگیری در های آموزشگاهی کتابخانه نقش - ResearchGate

های آینده جامعه سروکار دارد . تجهیز. کودکان امروز به اطالعات و مهارت. های الزم برای زندگی در جامع. ه. فردا باعث می. شود. تا سایر نهاد. های یک جامعه در ارائه نقش خود موفق .. کوچک کمتر امکان. پذیر است . شرح منابع مربوط به ناشنوایان و نابینایان به ترتیب در. پیوست. و2. 3. این کتاب آمده. است . جدول. ‌2. -1. : . مجموعه پایه کتابخانه آموزشگاهی و.


منیزیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

'منیزیم فلزی است به رنگ سفید یا نقره‌ای با نماد Mg، عدد اتمی ۱۲، وزن اتمی ۲۴٫۳۰۵۰ و ساختار بلور آن شش گوش یا هگزاگونال متراکم است. نام منیزیم از واژه . از این ویژگی منیزیم برای تولید بدنه تلفن‌های همراه، تجهیزات الکترونیکی، نظامی و تولید سیم‌های انتقال اطلاعات پرتوان استفاده می‌شود. یکی دیگر از ... Mg + H2O → MgO + H2.


سیستم و نگرش سیستمی

منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها. خانم دکتر زاهدی. تهیه کننده: مجتبی رفیعی. ویرایش : وب سایت مدیریتی ایران. وب سایت مدیریتی ایران. 2. 3. فصل اول : ... نشان دادن اطلاعات از میله یا ستون استفاده می شود و در آن ارتفاع میله یا ستون نمایانگر میزان فراوانی یک متغییر است . میزان اشتغال. سال. درصد مردان شاغل. درصد زنان شاغل.


مدیریت سرعت - Global Road Safety Partnership

3-2 محدودیت سرعت چگونه تعیین می شود، عمومیت پیدا می کند و اجرا می شود؟....99 .. قدمی کوچک بردارد. کتاب مديريت سرعت، متنی جامع و قابل استفاده برای کارشناسان و دانشجويان رشته های مرتبط. با مسئله بوده، می تواند يک راهنمای عملی و ملموس برای نیروهای .. تحلیل گرهای ترافیکی س یار نوع ديگری از اين تجهیزات اس ت.


ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

30. -1. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. 30. -2. اﻧﻮاع ﻣﻮاد. ,. اﺷﻜﺎل و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ,. ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف. 31. -3. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد. 45. -4. ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد .. از ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺄﻫﻞ. اﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ، ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﻛـﺮده و ﺑﻴـﻮه در. ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻴﺶ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ . ﺑﻴﺶ از. 10. درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻲ. ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻲ.


تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی

زنان 1/49% از جمعیت کشور را تشکیل میدهند،در حالیکه نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها مطابق آخرین آمارهای موجود 4/13%است که با متوسط نرخ فعالیت اقتصادی زنان در جهان، فاصلۀ بسیار زیادی دارد. تغییرات محسوسی در سهم زنان صاحب کسبوکار طی سالهای اخیر مشاهده میشود و این سهم در طی یک دورۀ 5 ساله از 75تا80، از 1/22% به 2/27% رسیده.


DMC-G7K دوربینهای سیستم کوچک LUMIX G - Panasonic شرق میانه

را کشف کنید Panasonic DMC-G7K - دوربینهای سیستم کوچک LUMIX G - لحظات قیمتی و زیبای هیجان انگیز را با فیلم برداری 4K ماندگار کنید. و لحظات خاص را . “لحظات” را با عکاسی 4K استخراج کنید . چه مشغول تماشای فیلم باشید یا ویرایش ویدیو، 4K تجربه مشاهده عمیق تری نسبت به تجربه های قبلی در اختیار شما قرار می دهد.


دریافت نسخه الکترونیکی کتاب

مي كنند. همچنين بيماران و يا همراهان آنها برای تهيه دارو، خدمات آزمايشگاهي و. تصويربرداري و ساير ملزومات پزشكی به بيرون از بيمارستان ارجاع داده نمی شوند. 2. . حمايت.از. ... نسبت زن به مرد. 48 درصد/52. میانگین سن. 42/7 سال. میانگین مدت بستری. 5/3 روز )بیشترین 52 و کمترین 2 روز(. 2. نتایج ارزیابی شاخص های هشت گروه بترتیب.


انواع خوردگی - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . علاوه بر رخداد پدیده خوردگی در صنایع و قطعات و تجهیزات صنعتی، سلامت و ایمنی انسان نیز تحت الشعاع این پدیده قرار داشته و خوردگی در قطعاتی که به سلامت و . بر اساس ظاهر ماده، خوردگی را یه 6 دسته اصلی تقسیم بندی می کنند: 1- خوردگی یکنواخت یا سراسری. 2- خوردگی گالوانیکی یا دو فلزی. 3- خوردگی موضعی.


بسته بندی وتولید انواع اب معدنی واشامیدنی غنی شده - پایگاه اطلاعات .

استان هرمزگان در چند دهه گذشته مورد توجه دولت مردان نبوده و فاصله زیاد از مرکز و پایتخت و شرایط سخت آب و هوایی و سایر عوامل باعث عقب افتادگی این استان بوده و تا . ژنراتور اضطراری با توان 250کیلو وات 2 عدد- 2عدد دیگ بخار مستقل – موتورخانه – تعمیرگاه – پارکینگ – چاه آب مستقل با کیفیت و استخراج 300 لیتر آب معدنی در.


50 نکته مهم از تجهیزات و طراحی جنگنده F313 ایران + عکس

3 فوریه 2013 . 32- فرم دماغه قاهر313 با شکل آنتن رادارهای هوایی موجود در جنگنده های کشور تطابق ندارد بنابراین به احتمال زیاد یک رادار جدید و متفاوت یا راداری موجود با آنتن جدید . 44- آزمایشات پروازی فراوانی با نمونه پروازی مقیاس کوچک قاهر انجام شده که روشی مرسوم برای استخراج خصوصیات پروازی هواپیمای در حال طراحی با هزینه و.


کوچک تجهیزات 2 یا 3 مرد و استخراج,

اجرایی درامررسیدگی دارویی وتجهیزات مصرفی... - اداره کل بیمه سلامت .

ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﻜﺎﺭ. ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ. ﻳﺎ. ﺧﻮﺩ. ﺩﺭ. ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ). ﻭ. ﻳﺎ. ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ. ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ. ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ... ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ. -2. -4. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺨﺪﻭﺵ. (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ). ✓. -3. ﻛﻠﻴﻪ. ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻧﺴﺦ (ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ) ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺍﺭﺍﻱ. ﺍﻣﻀﺎء ﻭﻳﻚ ﻣ . ﻬﺮﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ:.


Pre:دستگاه کک چرخ
Next:سنگ شکن معدن روباز